Medezeggenschapsraad (MR)

 

KBS de Arke heeft net zoals iedere school een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden (personeelsgeleding) van de school. De medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld conform de Wet medezeggenschap (Wms) op scholen.

 

Wie zijn de MR-leden

Namens de ouders:                                                                                     

Marise Schotanus (voorzitter), aftredend in 2020          

Lysbeth Jongbloed, aftredend in 2022                                 

 

Namens het personeel:

Henny Oosterheerd (secretaris), aftredend in 2020

Joukje Marije Smedinga, aftredend in 2023

 

De zittingsduur van een MR-lid is 4 jaar. In de schoolgids staat de procedure vacature MR (oudergeleding) omschreven.

Gedurende het schooljaar vergaderen wij een aantal keer op school. Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk en worden aangekondigd op het maandoverzicht. Vragen, opmerkingen of onderwerpen die u graag op de agenda wilt zetten, kunt u mailen naar mr@arke-nijbeets.nl of spreek één van de MR-leden persoonlijk aan.

 

Doel van de MR

De MR biedt ouders en personeel de gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over het beleid op school. Hierbij dienen de belangen van de kinderen, het onderwijzend personeel en de ouders te worden behartigd. Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang; het is niet de taak van de MR om de belangen van individuen te behartigen. 

 

Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet het bestuur advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld vaststelling of  wijziging van het schoolplan, vaststelling of wijziging van de klachtenregeling, vaststelling van de schoolgids.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatierecht: informatie is onmisbaar voor een MR om mee te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit van de school. De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

De wettelijke taken zijn uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement.