Nieuws van het bestuur

Welkom op de informatiepagina van het schoolbestuur. 
 

Wie zijn de bestuursleden?

Tijdens het bestuurlijk jaar van april 2019 tot en met april 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen

  • Bart Poesiat (voorzitter
  • Auke Hoekstra (penningmeester)
  • Nynke Anna van der Lei
  • Minke van Kesteren ( secretaris )
  • Froukje van der Leeuw
  • Margriet Weststeijn

 

Bestuur = bevoegd gezag.

Het schoolbestuur van KBS De Arke bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, ouders van schoolgaande kinderen. Het ‘bevoegd gezag’ van school berust bij het bestuur en is daarmee de belangrijkste gezagdrager. Namens de schoolvereniging is het bestuur werkgever van de directeur en het onderwijzend- en ondersteunend personeel. 
Het bestuur heeft aan de directeur de verantwoordelijkheid gegeven over de dagelijkse gang van zaken op de school. De directeur geeft namens het bestuur leiding aan het schoolbedrijf en heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Hij is het aanspreekpunt van het bestuur, hij geeft leiding aan het personeel, hij maakt in overleg met het personeel keuzes voor lesmethoden, onderwijsvormen en alles wat zich praktisch en concreet voordoet in het schoolgebeuren. De directeur heeft ook een belangrijke rol in het beheren van de financiën, die hij of zij zonodig in overleg met de penningmeester van het bestuur uitvoert. Kortom, de directeur bekleedt een belangrijke functie op de school: de kapitein op het schip.

 

Functie van bestuurslid.

Bestuursleden worden gekozen uit de leden van de schoolvereniging, er is dus sprake van een vorm van democratie. De leden van de schoolvereniging kiezen tijdens de jaarlijkse vergadering de nieuwe bestuursleden. Doel van de vereniging en het bestuur is het in stand houden van de christelijke school voor basisonderwijs in Nij Beets en alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen behoort van het christelijk onderwijs. Om dat te bereiken dienen praktijk en inspiratie hand in hand te gaan: onderwijskundige professionaliteit en het putten uit de bronnen van onze identiteit: de Bijbel en de christelijke geloofsbeleving zoals is vastgelegd in de grondslag van de vereniging. 
De wet eist dat het schoolbestuur uit minimaal 3 en maximaal 7 personen bestaat waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit de penningmeester en de secretaris, het AB bestaat uit de voorzitter en algemene bestuurleden met diverse specifieke taken. Het AB functioneert als orgaan dat toezicht houdt op de besluitvorming van het DB en dient hierover verantwoording af te leggen aan de schoolvereniging tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor beslissingen die als bevoegd gezag door het bestuur genomen worden. Hiermee voldoet het bestuur aan de eisen van de code “Goed Onderwijs, Goed Bestuur” welke zijn vastgelegd in de statuten. De bestuurstermijn bedraagt 5 jaar. Bij het vervullen van een vacature wordt door het bestuur gezocht naar een persoon die de grondslag onderschrijft, kerkelijk meelevend is en past binnen de taakomschrijving (profiel) van de betreffende bestuursfunctie. De bestuursleden zijn geen specialisten op het gebied van onderwijs en schoolmanagement, maar proberen als zevental met betrokkenheid hun taak te vervullen.

Vergaderingen.

Maandelijks vergadert het Algemeen Bestuur met het Dagelijks Bestuur, waarbij de directeur een deel van de vergadering bijwoont. Minimaal 2 maal per jaar vergadert het bestuur met de medezeggenschapsraad, of vaker indien gewenst/nodig. Eenmaal per jaar vergadert het bestuur met alle geledingen van de school. Verder participeren bestuursleden regelmatig in commissies die tijdelijk worden opgezet zoals commissies voor sollicitaties, functiemix, nieuwbouw, jubilea, e.d.
Het bestuur laat zich mede adviseren door een onderwijsbureau dat beschikt over alle expertise aangaande het schoolbedrijf. Tevens participeert het schoolbestuur in de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland (VCSO) die bestaat uit besturen van de christelijke basisscholen in de gemeente Opsterland. ( zie ook kopje VCSO en www.VCSO.nl
Op de website www.arke-nijbeets.nl vindt u meer informatie over het werk van het bestuur. U kunt rechtstreeks conctact met het bestuur opnemen via de voorzitter door een e-mail te sturen naar: voorzitter@arke-nijbeets.nl

 

Het lidmaatschap van de vereniging.

Iedereen die de uitgangspunten en statuten onderschrijft en de jaarlijkse contributie (€ 5,-) betaalt, kan lid worden van de vereniging. De bestuursvoorzitter komt bij u langs om te informeren of u lid wilt worden van onze vereniging. Door lid te worden van de vereniging heeft u stemrecht en kunt u zich ook kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Kiest u als ouder van uw kinderen wel voor ons onderwijs, maar zonder lid te worden van de vereniging, dan wordt u ingeschreven als begunstiger.

Grondslag.
De schoolvereniging heeft in haar statuten als grondslag geformuleerd: ‘De vereniging aanvaardt als richtlijn voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord, waarin het evangelie van Jezus Christus ons oproept tot dienst aan God en dienst aan de medemens.'

Doel van de vereniging.
1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer protestants-christelijke scholen voor basisonderwijs te Nij Beets en omgeving.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. Het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort;
b. Alle andere wettige middelen welke aan het gestelde doel dienstig zijn.

Ledenvergadering.
Zoals gezegd, het dagelijks bestuur (DB) moet verantwoording afleggen over het beleid en de besluitvorming aan het algemeen bestuur (AB) gedurende het schooljaar. Het AB moet tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging. Elk jaar wordt de ledenvergadering belegd en alle leden van de vereniging worden dan uitgenodigd. Bij de uitnodiging zit een verslag van het werk van het bestuur van het afgelopen jaar en een financieel jaarverslag dat wordt toegelicht door de penningmeester. Leden kunnen desgewenst een vraag of situatie voorleggen aan de leden van de vereniging buiten de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, in dit geval kan het bestuur een extra ledenvergadering beleggen. Heeft u een vraag of opmerking, of wilt u het bestuur verzoeken een extra ledenvergadering te beleggen, neemt u dan contact op met het bestuur om een gesprek aan te vragen. Dit kan via: voorzitter@arke-nijbeets.nl

Medezeggenschapsraad (MR).
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier personen: twee leden uit het onderwijzend personeel en twee leden uit de ouders van kinderen van De Arke. Wettelijk is het verplicht dat elke school een medezeggenschapsraad heeft, zij handelt conform het reglement Medezeggenschapsraad. De MR is een orgaan dat de mogelijkheid biedt om inspraak te hebben in het bestuursbeleid. Het is wettelijk geregeld in welke gevallen het bestuur instemming of advies van de MR nodig heeft om een voorgenomen besluit te kunnen nemen. Het bestuur hoeft geen instemming of advies van de MR als het gaat om (het proces van) besluitvorming, daarvan moet het dagelijks bestuur verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur. De MR en het bestuur werken waar nodig en gewenst samen, maar houden de verschillen in taken en verantwoordelijkheden gescheiden waar nodig. Geïnteresseerde ouders kunnen met de MR meedenken tijdens de vergaderingen. Deze zijn vrij toegankelijk, vinden plaats in de school en worden aangekondigd op het maandoverzicht. Op de website is informatie te vinden over de MR.