De Arke is een bijzondere school.

Het “bijzondere” in de titel betreft de vorm van bestuur. Het bevoegd gezag wordt niet gevormd door de rijksoverheid, maar door een bestuur dat gekozen wordt door de leden van een vereniging. Deze vereniging heet: Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs te Nij Beets.

De Arke is een christelijke school.

Onze school voor bijzonder onderwijs is een christelijke school.

Wij proberen vanuit onze christelijke levensovertuiging, samen met het kind, de bijbelse normen te verstaan en er naar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander.

Wij streven er naar dat het kind zich opgenomen weet in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede samen op een “geheel andere” wijze in deze wereld te leven.

 

Uitgangspunten voor ons onderwijs.

 

De schooldoelstelling geeft ons de opdracht er naar te streven, dat:

 

- de omstandigheden, de sfeer en de omgeving in en om school zodanig zijn dat ieder kind tot optimale ontplooiing kan komen.

 

- de kinderen op school worden geholpen in hun ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid.

 

- ieder kind gezien wordt als een uniek wezen.

 

- we leren leven met een “hart”: dat is eerbied en liefde hebben voor de medemens, met name de arme en de zwakke.

 

- er bewondering en enthousiasme wordt gewekt voor de natuur en ons milieu.

 

- we het beste van ons zelf doorgeven.

 

- we in het eigen leven waarmaken, wat we anderen willen leren.